INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ O PLIKACH COOKIES

Wstęp

Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies” [dalej: „Informacja”] określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych, które to dane mogą być gromadzone podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „medvital24.pl” [dalej: „Serwis”].

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Medvital24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinie (adres: Brzezin 14, 74 – 200 Brzezin), posiadająca NIP: 8531517846, o numerze REGON: 321385135 [dalej: „Administrator” lub „Medvital24”].

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem – w formie e-mailowej (adres: matynka(@)medvital24.pl) lub osobiście.

Kontakt

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Skorzystanie z takiego sposobu kontaktu wymaga podania danych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (matynka(@)medvital24.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aplikowanie na ogłoszenie

Medvital24 publikuje w Serwisie oferty współpracy. Aplikowanie na dane ogłoszenie możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj”, a następnie przesłanie podstawowych danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci numer telefonu. Przetwarzanie takich danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji, co stanowi cel przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do rozpatrzenia Państwa kandydatury. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.

Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (matynka(@)medvital24.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Inne przypadki

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

– przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz

– ochrona praw Administratora (w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Pliki cookies

Serwis zapisuje na Państwa komputerze „ciasteczka” (pliki cookies). Są to dane teleinformatyczne, które wysyłane są przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika, z którego to urządzenia korzysta podczas przeglądania Serwisu.

Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli Medvital24 stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła Medvital24 swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres, przez który Administrator przetwarza dane zależny jest od celu, w jakim Państwa dane zostały zebrane:

Dane zabrane podczas aplikowania na ogłoszenia przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji na dane ogłoszenie.

Dane zebrane w procesie kontaktu za pośrednictwem formularza przetwarzane będą do czasu zakończenia korespondencji, nie dłużej jednak, aniżeli przez 1 rok od daty ich zebrania.

Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).

Uprawnienia użytkownika

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,

– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Medvital24, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), dostawcy programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę biurową (w tym współpracę z klientem), osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Medvital24 usługi serwisowe.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewniane są w szczególności za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez: (1) Komisję Europejską albo (2) organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

Organ nadzoru

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).